فر F36 اخوان

5,615,600تومان

..

فر تو کار F3 اخوان

3,452,800تومان

   فر F3 اخوان با کارکرد گاز و برق و نمای شیشه واستیل میباشد .این فر دارای 2 برنامه پخت  قابلیت تنظیم برنامه، گریل ،  جوجه گردان ، و  تایمر دیجیتال است . کلیه فرهای ..

فر تو کار F4 اخوان

3,404,400تومان

   فر F4 اخوان با کارکرد گاز و  برق و نمای شیشه و استیل میباشد .این فر دارای 2 برنامه پخت  قابلیت تنظیم برنامه ، گریل ،  جوجه گردان ، و تایمر دیجیتال   است . کل..

فر تو کار F5 اخوان

3,446,700تومان

   فر F5 اخوان با کارکرد  گازو برق و نمای شیشه مشکی میباشد .این فر دارای 2 برنامه پخت ، گریل ،  جوجه گردان ، تایمر دیجیتال  است . کلیه فرهای توکار شرکت اخوان دارای 2..

فر تو کار F6 اخوان

3,473,700تومان

   فر F6 اخوان با کارکرد گازو برق و نمای شیشه رفلکتیو و استیل میباشد .این فر دارای 2 برنامه پخت  قابلیت تنظیم برنامه ، گریل ، جوجه گردان ،  تایمر دیجیتال  است . کلیه..

فر تو کار F7 اخوان

3,453,700تومان

   فر F7 اخوان با کارکرد  گازو  برق و نمای شیشه رفلکتیو میباشد .این فر دارای 2 برنامه پخت  قابلیت تنظیم برنامه ، گریل ،  جوجه گردان ، تایمر دیجیتال است . کلیه ف..

فر تو کار F8 اخوان

3,567,300تومان

   فر F8 اخوان با کارکرد  گازو  برق و نمای شیشه رفلکتیو میباشد .این فر دارای 2 برنامه پخت  قابلیت تنظیم برنامه ، گریل ،  جوجه گردان ، تایمر دیجیتال است . کلیه ف..

فر تو کار F11 اخوان

3,383,400تومان

   فر F11 اخوان با کارکرد گازو برق و نمای شیشه مشکی و استیل میباشد .این فر دارای 2 برنامه پخت و قابلیت تنظیم برنامه ، گریل ، جوجه گردان ، و تایمر تاچ اسکرین است . کلیه فرهای ت..

فر تو کار F12 اخوان

3,383,400تومان

   فر F12 اخوان با کارکرد گازو  برق و نمای شیشه مشکی وا ستیل میباشد .این فر دارای 2 برنامه پخت  و قابلیت تنظیم برنامه ، گریل ، جوجه گردان ،  تایمر دیجیتال است . کلیه..

فر تو کار F13 اخوان

3,396,000تومان

   فر F13 اخوان با کارکرد گاز و  برق و نمای شیشه مشکی و استیل میباشد .این فر دارای 2 برنامه پخت  وقابلیت تنظیم برنامه ،  جوجه گردان ، تایمر دیجیتال است . کلیه فرهای ..

فر تو کار F15 اخوان

3,406,000تومان

   فر F15 اخوان با کارکرد گاز وبرق و نمای شیشه مشکی و استیل میباشد .این فر دارای 2 برنامه پخت  و قابلیت تنظیم برنامه ، گریل ، جوجه گردان ،تایمر دیجیتال  است . کلیه فرهای ..

فر تو کار F16 اخوان

3,623,200تومان

   فر F16 اخوان با کارکرد گاز و  برق و نمای شیشه مشکی ابزار خورده میباشد .این فر دارای 2 برنامه پخت ، قابلیت تنظیم برنامه جوجه گردان  تایمر تاچ اسکرین است . کلیه فرهای تو..

نمایش 1 تا 12 از 30 (3 صفحه)